The BlogShare

Bộ Y tế: Đến tháng 7-2021, tất cả bệnh viện không dùng sổ giấy trong khám chữa bệnh