TÀI LIỆU

BÁO CÁO HẬU KỲ SỰ KIỆN


Bao-cao-hau-ky.pdf

Tải về

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO


Chuong-trinh-hoi-thao.pdf

Tải về

PHIÊN TOÀN THỂ


Phat-bieu-chao-mung.pdf

Tải về

Ung-dung-cntt-tong-the-va-toan-dien-tai-bv-quan-y-175.pdf

Tải về

Báo cáo 1: Chuyen-doi-so-benh-vien-lay-benh-nhan-lam-trung-tam.pdf

Tải về

Báo cáo 2: Thanh-toan-vien-phi-khong-dung-tien-mat.pdf

Tải về

CHUYÊN ĐỀ 1:


Tham luận 1: Tinh-hinh-ung-dung-benh-an-dien-tu-tai-he-thong-y-te-VINMEC.pdf

Tải về

Tham luận 2: Giai-phap-benh-an-dien-tu-cho-benh-vien.pdf

Tải về

Tham luận 3: GPCN-cho-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-trong-y-te-tai-vietnam.pdf

Tải về

CHUYÊN ĐỀ 2:


Tham luận 1: Kinh-nghiem-ung-dung-cong-nghe-trong-chan-doan-hinh-anh.pdf

Tải về

Tham luận 2: KQ-buoc-dau-cua-QTNC-xay-dung-PMUD-AI-trong-noi-soi-tieu-hoa-tai-vietnam.pdf

Tải về

Tham luận 3: AI-bo-tro-dua-ra-cac-quyet-dinh-lam-sang-trong-chan-doan-va-dieu-tri.pdf

Tải về